การแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ (IPSC) ชิงถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ร่วมกับบริษัท ไทยอาร์ม | 27 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬายิงปืนหัวหิน (สนามยิงปืนบ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Open Division
Class U พีระนัฐ ตันไพเราะ
Class D กอบชัย สุระพานนท์ชัย
Classs C ญัฐนันท์ วิชิตนันท์
Class B มินตรา ปราโมทย์
Class A แดงดี หงดาลัด
Class M เฉลิมชัย พงษ์ไพร
Class GM ชนากิตต์ กุลนันท์ศิริ
Standard Division
Class U อติศักดิ์ หะสะเล็ม
Class D ณธวัฒน์ นกไธสง
Class C ธีรพันธ์ ดีดม
Class B กรทอง รุ่งวิทยานันท์
Class A ชัญญานุช เพิกแย้ม
Class M อนุชา กลั่นเพ็ง
Class GM วิศิษฐ์ ศรียาภัย
Production Division
Class U เอกราช พัฒนะสานต์
Class D เตชาวัฒน์ ทองคำ
Class C นันทชัย ทโนประจัยสิทธิ์
Class B ฐาปนพงศ์ เกียรติชัยพัฒนะ
Class A ธีรเดช เจนวรากุล
Class M ศิริโชค ตรีรัตนพันธ์
Class GM กฤษฎา วีระนนท์
Revolver Division
Class U สุรพัฒน์ จันทรเสนา
Class D อาทิตย์ ฤทธิ์นรงค์
Class C เกศินีย์ ยงสวัสดิ์
Class B ธนากิตตฺ จำปาทอง
Class A ศิวะ ขันติ
Class M กรชัย พงษ์อุดมกร
Class GM ศิริโรจน์ พลอยสุทธิ
Classic Diviion
Class U วริช พนิชนก
Class D ญัฐเวทย์ สังฆาวุฒิ
Class C พิสิทธิ์ มะแก้ว
Class B สมภพ ประยูรหงษ์
Class A หัสณัฐวิจิตรปฏิมา
Production Optics
Class U ธนัฐ อิทธิสุพรรัฐ
Class D ณัฐฐิทัต เลิศจำรัสพงษ์
Class C รัตนิน พีระพันธ์เดชา
Class B พีระพงศ์ สนธินิวัติ
Class A ปริพัทธ์ ชูสังข์
PCC
Overall เฉลิมพล ชมฤทธิ์

See Gallery DID Charity IPSC Handgun Championship 2021 | Gallery