ผลการแข่งขัน | Hua Hin Steel Challenge 2020

31 ตุลาคม 2563 | สนามกีฬายิงปืนหัวหิน (สนามยิงปืนบ่อฝ้าย) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Open Division
รางวัล Class
– Class Masterนายคเชน เจียกขจร
นาย หัสนัส วิจิตรปติมา
นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร
– Class Aนายพิรุณห์ ลีละสุนทเลิศ
นายณัฐภูมิ กมลวงศ์
นายวรวิทย์ ชวนะนันท์
– Class Bนางสาวมินตรา ปราโมทย์
นายสมศักดิ์ อังศกุลชัย
นายสรธัญ จุฑาวนิชกุล
– Class Cนายนาวี ชินตะวัน
รางวัล Category
– Ladyนางสาว มินตรา ปราโมทย์ 
– Senior นายวัฒน์ ศรีจินตอังกูร
นายนิกร ฉันทรัตนโชค
นายสมศักดิ์ อังศกุลชัย 
Standard Division
รางวัล Class
– Class Masterพ.ต.อ.วิศิษฐ์ ศรียาภัย
นายศิริ ภู่ทอง
นายนรเสรฐ ฉัตรรัตธพงศ์
– Class Aนายธีระเดช เจนวรากุล
นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ
– Class Bนายคิงเซง หยาง
นายสมภพ แซ่จึง
นายธีรวัฒน์ วงศ์นาก
– Class Cนางสาวนิธิฐา พนะวงศ์ไชย
– Class Dนายพีระวัฒน์ โช
นายเดวิท ทัก
นายบดินทร์ เนินกลาง
รางวัล Category
– Ladyนางสาว นิธิฐา พนะวงศ์ไชย
นางสาวนฤมล เสนาะคำ
– Seniorนายศิริ ภู่ทอง
นายทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญ
นายเดวิท ทัก
PCC Division
– Overallนายกฤทวัฒน์ กมลจิตวารี
นายชานนท์ ปมาโท
นายจตุพล ปรัชญาภรณ์

See Gallery Hua Hin Steel Challenge 2020 | Gallery